Σ.Δ.Ε. Αθήνας

Τμήματα Προετοιμασίας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σύμφωνα με το ν. 4763/2020 Άρθρο 69, για τους πολίτες που δεν κατέχουν το απολυτήριο Δημοτικού προκειμένου να εγγραφούν στα ΣΔΕ, καθώς και για πρόσφυγες – μετανάστες που δεν έχουν το απαραίτητο επίπεδο γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών των ΣΔΕ προβλέπονται τα ακόλουθα:

Σε κάθε Σ.Δ.Ε. δύναται να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109).
Στα Σ.Δ.Ε. μπορεί να λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες, προκειμένου να εγγραφούν σε Σ.Δ.Ε. Τα προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σχολείο, Δευτέρα-Παρασκευή (5:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.)

Τηλ.:210-5128095, e-mail: sdeathinas@sch.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.