Σ.Δ.Ε. Αθήνας

Πρόγραμμα Σπουδών


Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα (γραμματισμοί):

20 ώρες εβδομαδιαίως:
Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)
Μαθηματικά (3 ώρες)
Πληροφορική (3 ώρες)
Αγγλική Γλώσσα (3 ώρες)
Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες)
Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες)
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες)
Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή (1 ώρα)
και
5 ώρες εβδομαδιαίως:
Σχέδια Δράσης (Projects) (3 ώρες)
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγου) (2 ώρες)

Το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει από αυτό των Γυμνασίων, καθώς τα μαθήματα – γραμματισμοί είναι εστιασμένα στις ανάγκες των ενηλίκων. Το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην κοινωνική ένταξη των ατόμων έτσι ώστε να είναι αυτόνομοι και εγγράμματοι – με τη σύγχρονη έννοια του όρου – ενεργοί πολίτες. Δεν υπάρχουν βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν φύλλα εργασίας που εκπονούν και  διανέμουν στους εκπαιδευόμενους οι εκπαιδευτές. Επίσης δεν υπάρχουν εξετάσεις, καθώς στόχος δεν είναι ο ανταγωνισμός αλλά, αντίθετα, η καλλιέργεια συνεργασίας προς επίτευξη του κοινού στόχου. Στο πλαίσιο αυτό, με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα των εκπαιδευομένων και στις διαφορετικές τους ανάγκες, αξιολογείται η συνέπεια, η προσπάθεια, η επίδοση, η συνεργασία και η πρωτοβουλία των εκπαιδευομένων και λαμβάνουν δύο φορές το χρόνο ένα φύλλο αξιολόγησης (περιγραφική) στο οποίο περιγράφονται λεκτικά όλα τα παραπάνω ανά μάθημα – γραμματισμό αντί να παίρνουν απλώς έναν βαθμό σε αριθμητική κλίμακα χωρίς καμιά αναφορά σε ουσιώδεις παραμέτρους αξιολόγησης. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το σχολείο αντιμετωπίζει με κατανόηση και στηρίζει τους εκπαιδευόμενους στα όποια επαγγελματικά, οικογενειακά και άλλα προβλήματά τους μέσω συμβούλων (Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγου).

ΕΣΠΑ Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Τα σχόλια είναι κλειστά.